Bildiri Çağrısı

 
            İçinde yaşadığımız dünya erdemliliğin ne kadar değerli olduğunu her geçen gün daha derinden hissettirmektedir. Zira kötülüğün ve bencilliğin sıradanlaştığı, iyilik ve diğerkâmlığın istisnai durumlar haline geldiği, açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği, savaşların hiç eksik olmadığı, insanların yurtlarından sürüldüğü bir dünyada iyi insan olmanın değeri her zamankinden daha aşikâr hale gelmiştir. Dolayısıyla erdemli insan olma ideali, üzerinde düşünülmeyi ve konuşulmayı fazlasıyla hak eden temel bir mesele olarak karşımızda durmaktadır.
            Erdemliliğin oluşum sürecine dair cevaplanması gereken birçok soru vardır: Acaba erdemli insan olma ideali gerçekte neyi ifade etmektedir? Bu idealin seküler temeller üzerine bina edilmesiyle belirli bir din üzerine bina edilmesi arasında oluşturacağı sonuçlar itibariyle ne tür farklılıklar olabilir? Diğer taraftan erdemli bir birey olma imkanının erdemli bir toplum içinde bulunmakla ilişkisi göz önüne alındığında, erdemlilik ütopik bir hayalin yansıması olarak mı, yoksa gerçekleştirilebilir bir ideal olarak mı değerlendirilmelidir? Erdemliliğin insanın doğasına ait temelleri ile eğitime konu olabilecek tarafları arasında doğru ilişki nasıl kurulabilir? Erdemliliğin oluşumu ve gelecek nesillere aktarılmasında eğitimin nasıl bir işlevi olmalıdır? Müzakereye değer bu sorular, başta felsefe ve eğitim olmak üzere pek çok disiplini erdemlilik meselesinin içine çekmektedir.
            İslam düşünce geleneğinde erdemlilik temel bir mesele olarak görülmüştür. Özellikle İslam ahlak filozofları ve Sufîler açısından erdemliliğin bir karakter dönüşümü olduğunu söylemek mümkündür. Modern felsefede ise erdem ahlakına dair tartışmalar özellikle II. Dünya savaşı sonrası yoğunlaşmıştır. Zira savaşların getirdiği yıkım, erdemliliğin insanın karakterinin bir parçası olması gerektiğini ziyadesiyle göstermiştir. Dolayısıyla ideal bir toplum hayali kurmanın vazgeçilmez unsurunun toplumdaki erdemli insanların sayısını çoğaltmaktan geçtiği açıktır. Bu durum ise erdemliliğin değerine dair güçlü bir bilincin varlığına ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir.
            Günümüz dünyasında erdemli insan olma idealinin gerçekleştirilmesinin farklı disiplinler tarafından konu edilmesiyle mümkün olabileceği varsayımından hareketle 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde “Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu” düzenlenecektir. Bu bağlamda aşağıda sıralanan konular çerçevesinde “erdemlilik” kavramının merkezde yer aldığı derinlikli bir tartışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir.